Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Świadczenie usług terapii/diagnozy i wsparcia logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług indywidualnego doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług indywidualnego doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zmiana treści ogłoszenia na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż ulega zmianie liczba godzin świadczenie usług w zakresie Integracji Sensorycznej z 39 godzin dla 1 dziecka na 96 na 2 dzieci.

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz rehabilitacji neurologopedycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx