Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Statut

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU
§ 1
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i
uprawnienia.

§ 2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zwany dalej „Ośrodkiem”
utworzony został na mocy uchwały Nr XII/68/90 Miejskiej Rady Narodowej w
Malborku z dnia 28 lutego 1990 roku.

§ 3
Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593
ze zmianami),
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych( Dz.U. Nr 228,
poz. 2255 ze zmianami),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r Nr 15, poz.148 ze zmianami),
4) innych obowiązujących przepisów prawnych, które określają obowiązki
gminy w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych,
niniejszego Statutu.

§ 4
1 Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Miasta Malborka.
2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Malbork.

§ 5
1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Radzie Miasta Malborka.
2. Nadzór merytoryczny nad pracą Ośrodka sprawuje Wydział Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

§ 6
1. Podstawowym celem Ośrodka jest świadczenie pomocy w zakresie
zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka, a także w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:
1) tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy
społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
pomocy społecznej,
3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb
życiowych osób i rodzin,
5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc
osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających
temu celowi.
2. Celem Ośrodka jest również zapobieganie powstawaniu sytuacji
zmuszających mieszkańców do korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej.

§7
Cele określone w § 6 Ośrodek realizuje poprzez wykonywanie zadań własnych
gminy, w tym zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.

§ 8
1. W zakresie pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
informatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
2. Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w
formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych,
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert
pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
gminę w ramach pomocy społecznej należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 3, zapewnia
budżet państwa.

§ 9
Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych należy:
1) wydawanie decyzji administracyjnych ustalających prawo do zasiłków
rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz do świadczeń opiekuńczych
w postaci zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
2) wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń określonych w pkt. 1.

§ 10
Ośrodek realizując swoje zadania:
1) współpracuje z organizacjami, instytucjami, związkami i stowarzyszeniami o
charakterze charytatywnym,
2) inicjuje zadania społeczne mające na celu poprawę sytuacji materialnej i
życiowej mieszkańców miasta Malborka,
3) podejmuje swoje działania na wniosek zainteresowanych lub z urzędu,
4) współpracuje z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej na
podstawie stosownych porozumień,
5) koordynuje działania w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie
świadczeń rodzinnych.

§ 11
Zadania statutowe Ośrodek realizuje za pomocą zatrudnionych pracowników oraz
środków finansowych i przekazanego mienia.
Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami
administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i
województwa, urzędami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi,
Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 12
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania
tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły
zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o
specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

§ 13
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie
rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej
poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania
pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje
pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i
środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i
ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
łagodzenie skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną
sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących
usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz
rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej
ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

§ 14
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1) kierować się zasadami etyki zawodowej;
2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich
godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę,
rodzinę lub grupę;
4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im
świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych,
także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub
rodziny;
6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i
samokształcenie.

§ 15
Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich
zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach, a organy administracji
państwowej i samorządowej są obowiązane udzielać mu pomocy w zakresie
wykonywania tych zadań.

§ 16
Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariuszy publicznych.

§ 17
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, ustawy z dnia 22 marca 1990
r. o pracownikach samorządowych (tekst. jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1593 ze zmianami) oraz wydane na podstawie tych ustaw akty prawne
wykonawcze.

§ 18
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który powinien posiadać specjalizację z zakresu
organizacji pomocy społecznej.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka.
3. Dyrektor Ośrodka wyłaniany jest w drodze konkursu, którego tryb
przeprowadzania określa odrębny regulamin ustalony zarządzeniem
Burmistrza Miasta Malborka.
4. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawcą w stosunku
do zatrudnionych w nim pracowników.
5. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Malborka oraz
wykonuje wobec niego pozostałe czynności pracodawcy, wynikające z
przepisów prawa pracy.
6. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa
Dyrektor w drodze regulaminu organizacyjnego, który przedstawia do
akceptacji Burmistrzowi Miasta Malborka.

§ 19
1. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta Malborka zgodnie z art. 47 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Dyrektorowi Ośrodka mogą być udzielane odpowiednie pełnomocnictwa w
zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd

§ 20
1. Mienie Ośrodka jest mieniem gminnym w rozumieniu ustawy z dnia 08
marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem oraz zapewnia jego
właściwą ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 21
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego.
2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody
odprowadzane są na rachunek budżetu Miasta.
3. Kontrole prawidłowości gospodarki finansowej Ośrodka przeprowadza
Burmistrz Miasta Malborka.
4. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i
sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 22
1. Za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi
Dyrektor Ośrodka.
2. Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Malborka w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

Załączniki:

STATUT

UCHWAŁA Nr 435/L/06

UCHWAŁA Nr 320/XXXVII/05

UCHWAŁA Nr 291/XXXIII/05