Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Akty Prawne

Pełny tekst aktów prawnych do pobrania na stronie www.isip.sejm.gov.pl    http://dziennikustaw.gov.pl

Podstawowe akty prawne w zakresie pomocy społecznej:

– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.163 z zm.),


– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm. ),


– Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 149 poz. 887 z późn.zm.),


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),


– Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Poz.1863)


– Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1024),


– Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Nr XXX/366/2014,


– Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Nr XXXIX/367/2014,


– Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania Nr XV/172/12 z póź.zm.,


– Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia i posiłku, udzielanych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych Nr XLII/394/2014,


– Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Malborka ,, Teleopieka dla osób potrzebujących” Nr XV/155/2015


– Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Nr XIX/194/2016