Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Społecznego w Malborku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Społecznego w Malborku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Załączniki mogą być niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wilczewska.
 • E-mail: awilczewska@mops.malbork.pl
 • Telefon: 55 647 27 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Administracja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
 • Adres: Juliusza Słowackiego 74, 82-200 Malbork
 • E-mail: awilczewska@mops.malbork.pl
 • Telefon: 55 647 27 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Słowackiego 74.

Do wejścia głównego budynku prowadzi chodnik z kostki brukowej bez barier architektonicznych w postaci stopni, schodów itp. wyposażona w poręcze po obu stronach. Do budynku można wejść również z poziomu parkingu pokonując wąskie schody (cztery stopnie). Po obu stronach schodów znajdują się poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są stosunkowo wąskie. Poruszanie się oraz mijanie osób na wózkach inwalidzkich może być utrudnione. Schody w ciągu komunikacyjnym są strome, posiadają poręcz lecz nie są przystosowane do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.

Wejście do budynku jest płaskie, wyposażone dodatkowo w poręcze aby zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie. W budynku nie ma systemu informacji głosowej. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking, który nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przed budynkiem przy ul. Słowackiego znajdują się miejsca postojowe, na których bezpośrednio naprzeciw budynku jest wyznaczone i oznakowane jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku dla osoby na wózku inwalidzkim jest bez barier architektonicznych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy komunikacji proszona jest o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą. Świadczenie takiej usługi jest bezpłatne.

Opis dostępności wejścia do budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego pl. Słowiański 17, Sekcja Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

Do wejścia głównego budynku od strony Placu Słowiańskiego prowadzi chodnik z kostki brukowej. Do wejścia głównego budynku można wejść z parkingu pokonując cztery schody – nie ma poręczy, następnie w budynku należy pokonać kolejne cztery schody – nie ma poręczy. Do wejścia głównego budynku od strony ul. Żeromskiego prowadzi chodnik z kostki brukowej lub można wejść z parkingu. W budynku trzeba pokonać dziewięć schodów. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze. Można też przy wejściu zadzwonić dzwonkiem w celu przywołania pracownika Starostwa Powiatowego, który uruchomi platformę umożliwiającą przewiezienie wózka inwalidzkiego w celu pokonania 9 schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są stosunkowo szerokie, jednak poruszanie się oraz mijanie osób na wózkach inwalidzkich może być utrudnione. Brak schodów, podłoga wyłożona terakotą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych.

Wejście do budynku po obu stronach wymaga pokonania schodów. Do wejścia głównego budynku od strony ul. Żeromskiego można też przy wejściu zadzwonić dzwonkiem w celu uruchomienia platformy umożliwiającej przewiezienie wózka inwalidzkiego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajdują się dwa parkingi. Na parkingu przed wejściem głównym tj. od strony Placu Słowiańskiego są wyznaczone i oznakowane dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku od tej strony jest niemożliwy dla osoby na wózku inwalidzkim. Na parkingu przed wejściem od strony ul. Żeromskiego są wyznaczone i oznakowane dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, dostęp do budynku od tej strony jest możliwy dla osoby na wózku inwalidzkim.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku nie zapewnia stałej dostępności tłumacza języka migowego na miejscu. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy komunikacji proszona jest o zgłoszenie tego faktu przynajmniej 3 dni robocze przed wizytą. Świadczenie takiej usługi jest bezpłatne.