Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Dodatkowy nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystąpiło do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Nabór ciągły do wysokości otrzymanych środków finansowych.
Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami chętni do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”
 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO
 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi w ramach programu „Opieka
  wytchnieniowa”

Zgodnie z pkt V ust. 6 pkt 1 i 2 Programu, opieka wytchnieniowa w Malborku w 2024 roku będzie realizowana w dwóch formach:

 • świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
  a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
  a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane będą także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w
postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74:

 • osobiście w godzinach urzędowania (7.00-15.00);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z dopiskiem: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mdolata@mops.malbork.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 647 27 81 w. 35

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników (decyduje data złożenia dokumentów) oraz osobistej sytuacji uczestnika, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Usługi opieki wytchnieniowej, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:
1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej,pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wynosi nie więcej niż:
1) 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
2) 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Załączniki: