Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie: Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Więcej informacji na stronie niepelnosprawni.gov.pl

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74:

  • osobiście w godzinach urzędowania (7.00-15.00);
  • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z dopiskiem:
    Program „Opieka wytchnieniowa– edycja 2023
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: efalkiewicz@mops.malbork.pl

Termin składania dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku upływa w dniu 09 listopada do godz. 10.00

1. Karta zgłoszenia

2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny