Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

  • Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres: efalkiewicz@mops.malbork.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”
  • Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszego Zapytania ofertowego należy przesłać w terminie do dnia 27.01.2023 roku do godziny 9:00
  • Zamawiający dokona rozpatrzenia ofert w dniu 27.01.2023 roku o godzinie 9:15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku ul. Słowackiego 74 pok. Nr 2

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 Informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o niekaralności