Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Nabór dla chętnych mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną lub jego opiekuna prawnego nie mogą być członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. Oświadczenie o wskazaniu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,
 3. Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach innych programów/projektów.
 4. Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dokumenty w formie papierowej dostępne są również w siedzibie MOPS w Malborku  przy ul. Słowackiego 74.

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74:

 • osobiście w godzinach urzędowania (7.00-15.00);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z dopiskiem: „Program – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023”
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: efalkiewicz@mops.malbork.pl

Nabór trwa do 03 listopada 2022 r.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 647 27 81 w. 35

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany 
w całości  ze środków z Funduszu Solidarnościowego.