Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Dodatek osłonowy

Od stycznia 2022 roku można składać wnioski o nowe jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli tj.:

– osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– wskazanym w ustawie cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w pokryciu części kosztów energii.


KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY 2022.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu *, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

*dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego!


Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków, przez różnych członków gospodarstwa domowego, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Dodatek osłonowy zostanie przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Wnioski należy składać w terminie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 roku.


Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.


WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO MIESZKAŃCY MIASTA MALBORKA SKŁADAJĄ:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

– w formie papierowej od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, ograniczamy załatwianie swoich spraw osobiście, dlatego przyjmowanie poprawnie wypełnionych i kompletnych wniosków odbywa się:

 • poprzez złożenie wniosku do skrzynki nadawczej znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pok. nr 2, Plac Słowiański 17, Malbork
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 82-200 Malbork ul. J. Słowackiego 74
 • osobiście w Sekcji Świadczeń Rodzinnych pok. nr 3, Plac Słowiański 17, Malbork w godzinach:
  • poniedziałek 9.00 – 13.00
  • wtorek 9.00 – 13.00
  • środa 11.00 – 16.30
  • czwartek 9.00 – 13.00
 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (parter) ul. J. Słowackiego 74, Malbork


UWAGA !!!


WNIOSEK POWINIEN BYĆ WYPEŁNIONY CZYTELNIE, DRUKOWANYM PISMEM. WSZYSTKIE DANE POWINNY BYĆ POPRAWNE. KAŻDA RUBRYKA I WIERSZ WYPEŁNIONY.


PROSIMY RÓWNIEŻ PODAĆ NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ NUMER KONTA BANKOWEGO.


WYSOKOŚĆ DODATKU.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.


Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków*, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.


* Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.)


INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.


Informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać telefonicznie:

– literki A – K (55) 647-16-08

– literki L -Ż (55) 647-16-06


Pobierz:


Dodatkowe druki:


Wzór wniosku wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia o dodatku osłonowym (Dz.U. poz 1 z 2022 r.)